Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Mācību jomas mērķis - kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā pratība, kas nozīmē, ka skolēns:

  1. praktiski darbojas, iztēlojas un gūst prieku radošajā procesā;
  2. atklāj un pilnveido savus radošos talantus, zināšanas, prasmes un tehnikas dažādos mākslas veidos;
  3. vērtē un interpretē daudzveidīgus radošās izpausmes veidus, mācoties izprast kultūras atšķirības un veidojot savu kultūras identitāti;
  4. piedzīvo klātienē kultūras notikumus, gūstot emocionālo un estētisko pieredzi un attīstot personiskās kultūras vajadzības;
  5. līdzdarbojas kultūras mantojuma saglabāšanā un tradīciju pārmantošanā.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.3. apakšpunkts.)

Lielās idejas: kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību jomā skolēni veido izpratni par kultūru – iepazīst, apzinās un izprot sevi un piederību tautas, valsts, kopienas kultūrai, apzinās kultūras mantojumu, kultūru daudzveidību un izpausmes, izprot mākslas darbā ietvertās idejas kā autora, laikmeta un kultūras mijiedarbību, kā arī iepazīst dažādus mākslas veidus – vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla – un to izteiksmes līdzekļus, piedzīvo jaunrades procesu. (Skola 2030)

 

Jelgavas pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vadītāja: 

Lita Vēvere (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija)
E-pasts: lita.vevere@gmail.com

Aija Treija (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola)

E-pasts: aija_treija@inbox.lv