Matemātikas mācību joma

Mācību jomas mērķis: matemātiskā pratība, kas nozīmē, ka skolēns situācijās ar matemātisku, citu mācību jomu un reālu kontekstu, jēgpilni lietojot matemātikas instrumentus:

  1. veic aprēķinus,
  2. apstrādā datus,
  3. lieto figūru īpašības,
  4. saskata sakarības starp lielumiem,
  5. spriež vispārīgi un matemātiski modelē,
  6. problēmsituācijās izvēlas atbilstošu pieeju vai paņēmienu,
  7. apzinās pierādījuma nepieciešamību un veido pamatotus spriedumus.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.5. apakšpunkts.)

Lielās idejas: matemātikas mācību jomas saturs ir strukturēts sešās lielajās idejās, kas aptver sasniedzamos rezultātus skolēnam šādos saturiskajos laukos: 1) matemātikas valoda; 2) matemātikai raksturīgās stratēģijas un spriešana; 3) skaitļi, darbības ar tiem; 4) algebras elementi un sakarības; 5) figūras; dati; 6) statistikas elementi.

Papildus matemātikas mācību jomai šīs jomas sasniedzamie rezultāti skolēnam ir aktuāli un tiks īstenoti gan dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomā, gan citās mācību jomās un priekšmetos. Tādēļ ir svarīgi, ka matemātikas skolotāji sadarbojas ar citiem skolotājiem mācību satura plānošanā. (Skola 2030)

 

Mācību jomas vadītāji: 

Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija)
E-pasts: margita@inbox.lv

Madara Vunderliha (Jelgavas Centra pamatskola)
E-pasts:  v-madara@inbox.lv