Dabaszinātņu mācību joma

Mācību jomas mērķis: dabaszinātniskā izpratība, kas nozīmē, ka skolēns:

  1. atpazīst, piedāvā un izvērtē skaidrojumus noteiktām dabas parādībām un procesiem;
  2. izmanto pētniecības prasmes problēmu risināšanā, pētījumu veikšanā, izvērtējot riskus un ievērojot drošības nosacījumus;
  3. analizē un izvērtē datus, izsaka viedokli un argumentus dažādos veidos un secina no datiem;
  4. rīkojas personiski atbildīgi savas un citu veselības veicināšanā, vides kvalitātes saglabāšanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.4. apakšpunkts.)

Lielās idejas: dabaszinātņu mācību jomas saturs ir strukturēts 13 lielajās idejās, kas aptver skolēnam sasniedzamos rezultātus, kas saistīti gan ar izpratnes veidošanu par dabas parādībām un procesiem – viela, lauks, kustība un spēki, enerģija, Zeme, Saules sistēma, dzīvie organismi, ekosistēma un mijiedarbība, ģenētika, evolūcija (1.–10. ideja) –, gan arī ar zinātnes pētniecības procesu, zinātni un tehnoloģiju attīstību un zinātnes ētiskajiem, sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem kontekstiem (11.–13. ideja). (Skola 2030)

 

Jelgavas pilsētas dabaszinātņu mācību jomas vadītāji: 

Kārlis Daģis (Jelgavas Valsts ģimnāzija )
E-pasts: dagiskarlis@gmail.com