Dabaszinātņu mācību joma

Mācību jomas mērķis: dabaszinātniskā izpratība, kas nozīmē, ka skolēns:

  1. atpazīst, piedāvā un izvērtē skaidrojumus noteiktām dabas parādībām un procesiem;
  2. izmanto pētniecības prasmes problēmu risināšanā, pētījumu veikšanā, izvērtējot riskus un ievērojot drošības nosacījumus;
  3. analizē un izvērtē datus, izsaka viedokli un argumentus dažādos veidos un secina no datiem;
  4. rīkojas personiski atbildīgi savas un citu veselības veicināšanā, vides kvalitātes saglabāšanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.
    (MK noteikumi Nr. 747, IV nodaļa, 7. punkts, 7.4. apakšpunkts.)

Lielās idejas: dabaszinātņu mācību jomas saturs ir strukturēts 13 lielajās idejās, kas aptver skolēnam sasniedzamos rezultātus, kas saistīti gan ar izpratnes veidošanu par dabas parādībām un procesiem – viela, lauks, kustība un spēki, enerģija, Zeme, Saules sistēma, dzīvie organismi, ekosistēma un mijiedarbība, ģenētika, evolūcija (1.–10. ideja) –, gan arī ar zinātnes pētniecības procesu, zinātni un tehnoloģiju attīstību un zinātnes ētiskajiem, sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem kontekstiem (11.–13. ideja). (Skola 2030)

 

Mācību jomas vadītājs/-i: 

Kārlis Daģis (Jelgavas Valsts ģimnāzija )
E-pasts: dagiskarlis@gmail.com

Agija Lāce (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija)
E-pasts: agija.lace@gmail.com

Metodes darbam ar skolēniem karjeras nedēļā

Jaunais mācību saturs rosina karjeras izglītību integrēt mācību procesā, tāpēc Karjeras nedēļā/ mēnesī/ mācību gadā piedāvājam divas metodes, kuras var izmantot gan mācību priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji, gan pedagogi karjeras ...

Lasīt vairāk

Labizjūta

Gatavojoties Jelgavas pedagogu augusta sanāksmei, pirmsskolas pedagogi tikās, domāja un sprieda, kas, viņuprāt, ir labizjūta, cik tā ir nozīmīga mūsu ikdienā un kas to nodrošina. Vai, runājot par labizjūtu, mēs domājam tikai par bērniem? Vai nozīmīga arī skolotāju, ...

Lasīt vairāk

Bērnu pašvadītas darbības veicināšana vasaras periodā

Vasara ir ļoti pateicīgs laiks darbībām ārā. Lai bērnus rosinātu pašvadītai darbībai grupas laukumā, neskatoties uz laika apstākļiem, jānodrošina daudzveidīgs materiālu klāsts, kas ļauj bērniem veikt zināmas un iemīļotas nodarbes, kā arī pamudina veidot ko ...

Lasīt vairāk

Tests 9. klašu skolēniem karjeras virziena noteikšanai

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) ir izstrādājis testu, lai skolēniem palīdzētu izdarīt izvēli par piemērotāko mācību virzienu pēc 9. klases. ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga stāsta: “Ikdienas praksē, konsultējot ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa plānošanas iespējamais algoritms

Domājot par pedagoģiskā procesa plānošanu pirmsskolas izglītības grupā, var pamanīt noteiktas likumsakarības starp plānu veidojošajām sadaļām. Ja šīs sastāvdaļas izprot, plāna izveides process kļūst kvalitatīvāks un pats plāns ...

Lasīt vairāk

Attālināta mācīšanās sākumskolas posmā

Lai kā gribētos domāt, ka tagad visi skolēni sēdēs mājās un paši mācīsies, sākumskolas skolēnu attālināto mācīšanos bez iepriekšējas un  mērķtiecīgas nepieciešamo prasmju attīstīšanas un atbalsta nav iespējams īstenot. Rīgas ...

Lasīt vairāk

Izaicinājums vai lielā iespēja skolotājam

Lielāko daļu šī mācību gada daudzi skolotāji strādā paaugstinātā stresa situācijā, nepārtraukti sastopas ar dažādiem izaicinājumiem. Ārkārtas situācija pasaulē, mūsu valstī ir nebijusi, manuprāt, mēs varam parādīt prasmi reaģēt, pārstrukturēt savu darbību. ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku tikšanās seminārā „Vērošanas prakse”

20. februārī ZRKAC Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietnieki tikās seminārā „Vērošanas prakse”. Semināra aktualitāti noteica pieejas maiņa pirmsskolas izglītības satura īstenošanā. Iestādei kā organizācijai ir ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku seminārs „Diferencēšana”

13. februārī notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem. Semināra tēma bija „Diferencēšana”. Prakse liecina, ka diferencēšanu skolotāji saprot kā satura pielāgošanu, pagrūtināšanu vai ...

Lasīt vairāk

PII „Lācītis” labās prakses seminārs ”Pedagoģiskā procesa plānošana"

Šī gada 30. janvārī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki pulcējās PII „Lācītis” uz labās prakses semināru ”Pedagoģiskā procesa plānošana”. PII vietnieki ir mērķtiecīgi mācījušies trīs gadu garumā, lai ...

Lasīt vairāk

Februāra mēnesī PII vadītāju vietnieki tiksies divos darbsemināros

13. februārī pl. 14.30 ZRKAC notiks seminārs PII vadītāju vietniekiem „Mācību satura diferencēšana”. Strādāsim pie precīzākas izpratnes par to, kas ...

Lasīt vairāk

Pedagoģiskā procesa plānošana ar PII vadītāju vietniekiem

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka satura reformas īstenošanu. Aizvadīts pirmais pusgads, un katrai pirmsskolas izglītības iestādei ir savi secinājumi, ieguvumi, atziņas. Pirmajā Labās prakses seminārā “Pedagoģiskā procesa ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un vietnieku semināra materiāli „Pedagoģiskās padomes sēde”

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 12. decembrī notika PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskās padomes sēde". Materiāli no tās pieejami šeit: ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolu jomu koordinatoru semināra aktualitātes

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII " Zīļuks" vadītājas vietnieces izglītības jomā Ludmilas Kudreņickas prezentācija par aktualitātēm no pirmsskolu jomu koordiantoru semināra. ...

Lasīt vairāk

2019. gada materiāli no seminārnodarbībām

2019. /2020. mācību gadā tika uzsāktas diferencētas seminārnodarbības un aktualizētas šādas tēmas: Pielikums: Dati kā ...

Lasīt vairāk

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Sprīdītis”

Pozitīvās prakses piemērs darbinieku sadarbībai mazajās darba grupās pedagoģiskā procesa nodrošināšanā iestādē 2017./2018.m.g. Iestādē tiek izveidotas 4 mazās darba grupas (2-gadn. ...

Lasīt vairāk

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” darbs mācīšanās grupās

Šajā mācību gadā, strādājot ar Skola 2030 daudzveidīgo un apjomīgo materiālu klāstu, svarīgi bija uzzināt atbildi no pirmsskolas izglītības skolotājām uz jautājumu "Ko ES kā pirmsskolas izglītības skolotājs varu mainīt, ieviešot jauno, uz kompetencēm ...

Lasīt vairāk