Matemātika

Metodiskie materiāli

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Krāsainās rudens mandalas

  Pievienots:

  Idejas, kā veidot mandalas no rudens veltēm. Mandalu veidošanu kā metodi var izmantot dažādās mācību stundās. Materiālu sagatavoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Laima Baltiņa.

 • Atbalsta materiālus 11. klasei, ko var izmantot gan skolotāji, gan skolēni, veidojusi Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Krista Eglīte. Tie izstrādāti iepriekšējā standarta noteiktajā mācību saturā, bet darbā iekļautos stundu plānus un prezentācijas būs viegli pielāgot arī jaunajam mācību saturam, jo darba autore stundas veidojusi, akcentējot jaunajā standartā aktuālās prasmes un caurvijas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Materiālu izstrādājusi Liene Krieviņa (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Tas veidots kā interaktīva GeoGebras grāmata ar vairākām aktivitātēm, katrā no tām ir formulēts sasniedzamais rezultāts, teorētiskā daļa ar uzdevumu un vingrināšanās uzdevumi. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Diānas Bušas atbilstoši jaunajai Skola2030 programmai veidots atbalsta materiāls 9. klases matemātikas skolotājiem. Tā mērķis ir palīdzēt plānot stundas tematā “Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?”, piedāvājot jaunus risinājumus temata apguvē. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Simetrija 4. klasei

  Pievienots:

  Materiāla mērķis un uzdevumi: Materiāls paredzēts gan pedagogiem, gan skolēniem mācoties par simetriju.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

 • Atgādnes matemātikā 1. klasei

  Pievienots:

  Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga. Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasībasmatemātikā1. klasē. Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot matemātikas mācību vielu 1. klasē.

 • Lineāra funkcija

  Pievienots:

  Matemātika 7. klasei. Stundas tēma: Polinoma normālforma. Stundā sasniedzamie rezultāti: 1. Zina, kas ir polinoms, binoms, trinoms. 2. Pārveido polinomus normālformā. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Stundas tēma: „Taišņu un plakņu sastarpējais novietojums telpā”. SR: Izprot taisnes un plaknes savstarpējo novietojumu telpā. Izveido dotajai situācijai atbilstošu telpisko modeli, zīmējumu, pielieto simbolisko pierakstu. Grupa: Frizieri, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis, II kurss Stundas mērķis: Apkopot un sistematizēt iegūtās zināšanas un prasmes par taisnes un plaknes savstarpējo novietojumu telpā. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.