Matemātika

Metodiskie materiāli

 • Mentimeter ir interaktīva prezentācijas programmatūras platforma, kas ļauj skolotājam iegūt reāllaika informāciju no saviem skolēniem ar tiešraides aptaujām, viktorīnām un vārdu mākoņiem. Skolēniem ir nepieciešami viņu mobilie tālruņi/planšetdators vai dators, lai piedalītos, un WiFi vai mobilo datu pieslēgums, lai varētu piekļūt internetam un iesniegt atbildes. Lietošanas instrukcijā plaši aprakstītas programmatūras iespējas prezentāciju veidošanā, funkciju pielietojums, rezultātu izguve.

 • Stundas plāns izstrādāts ZRKAC pedagogu konsultācijas "Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Gemini” mācību stundu plānu gatavošanā" ietvaros. Plānu veidojis konsultācijas dalībnieks (autors nav norādīts), izmantojot bezmaksas ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus "ChatGPT" un "Google Gemini". Sasniedzamais rezultāts: nosauc daudzstūrus, mācās noteikt daudzstūru leņķus. Stundas ilgums: 40 minūtes.

 • Stundas plāns izstrādāts ZRKAC pedagogu konsultācijas "Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Gemini” mācību stundu plānu gatavošanā" ietvaros. Plānu veidojis konsultācijas dalībnieks (autors nav norādīts), izmantojot bezmaksas ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus "ChatGPT" un "Google Gemini". Sasniedzamais rezultāts: izprast daļskaitļu jēdzienu un to attēlojumu, iemācīties salīdzināt daļskaitļus ar vienādu saucēju, attīstīt prasmes aprēķināt daļskaitļu summu un starpību.Stundas ilgums:40 minūtes.

 • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

 • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

 • Maģiskais skaitļu kvadrāts ir tāds skaitļu kvadrāts, kuram visas rindās, kolonnās un abās galvenajās diagonālēs ir viena un tā pati ierakstīto skaitļu summa. Skolā maģiskos kvadrātus māca matemātikas mācību priekšmetā 5.klasē. Darba lapa paredzēta kā zināšanu pārbaude (patstāvīgais darbs 40 minūtēm). Darba lapa pieejama PDF formātā.

 • Darba lapa iepriekš pievienotajai prezentācijai par aptuvena lielumu noteikšanu. Darba lapu var aizpildīt individuāli, vai strādājot pārī.

 • Prezentācija 40 minūšu matemātikas nodarbībai par aptuvena rezultāta noteikšanu 5.klasei. SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS SKOLĒNAM: - APTUVENI NOVĒRTĒSI LIELUMUS, PIEDĀVĀJOT DAŽĀDUS RISINĀJUMUS; - STRĀDĀSI PĀRĪ AR KLASESBIEDRU, UZKLAUSOT IDEJAS UN VIENOJOTIES PAR KOPĪGU LĒMUMU.

 • Materiālā par Meteņiem ir padomāts par sākumskolas skolotāju, klases audzinātāju, tas ietver: - bagātu folkloras materiālu krājumu par Meteņiem (kā ģērbjas, ko ēd, kādus priekšmetus izmanto, ko velk mugurā, ko dzied, ko dejo, utt.); - scenāriju ārpusklases pasākumam; - tabulu, kurā uzskaitītas idejas mācību priekšmetu satura kontekstā; - daudz un dažādi pielikumi, ko izmantot mācību stundā. Materiālu izstrādājusi sākumskolas skolotāja Anika Apine.

 • Diagnostikas darbs matemātikā 6.klasi uzsākot, ietver mācību uzdevumus, apskatot 5.klasē apgūtos tematus - - lielie skaitļi; - pirmskaitļi; - skaitļa sadalīšana reizinātājos; - kāpināšana; - skaitļu pieraksts (arābu/ romiešu cipari, skaitļu noapaļošana); - daudzciparu skaitļu saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana rakstos; - daļas/ daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana; - daļas un veselā skaitliskā vērtība ( daļa no veselā, daļa no nezināmā); - jaukti skaitļi.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Krāsainās rudens mandalas

  Pievienots:

  Idejas, kā veidot mandalas no rudens veltēm. Mandalu veidošanu kā metodi var izmantot dažādās mācību stundās. Materiālu sagatavoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Laima Baltiņa.

 • Atbalsta materiālus 11. klasei, ko var izmantot gan skolotāji, gan skolēni, veidojusi Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Krista Eglīte. Tie izstrādāti iepriekšējā standarta noteiktajā mācību saturā, bet darbā iekļautos stundu plānus un prezentācijas būs viegli pielāgot arī jaunajam mācību saturam, jo darba autore stundas veidojusi, akcentējot jaunajā standartā aktuālās prasmes un caurvijas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Materiālu izstrādājusi Liene Krieviņa (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Tas veidots kā interaktīva GeoGebras grāmata ar vairākām aktivitātēm, katrā no tām ir formulēts sasniedzamais rezultāts, teorētiskā daļa ar uzdevumu un vingrināšanās uzdevumi. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Diānas Bušas atbilstoši jaunajai Skola2030 programmai veidots atbalsta materiāls 9. klases matemātikas skolotājiem. Tā mērķis ir palīdzēt plānot stundas tematā “Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?”, piedāvājot jaunus risinājumus temata apguvē. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Simetrija 4. klasei

  Pievienots:

  Materiāla mērķis un uzdevumi: Materiāls paredzēts gan pedagogiem, gan skolēniem mācoties par simetriju.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

 • Atgādnes matemātikā 1. klasei

  Pievienots:

  Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga. Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasībasmatemātikā1. klasē. Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot matemātikas mācību vielu 1. klasē.

 • Lineāra funkcija

  Pievienots:

  Matemātika 7. klasei. Stundas tēma: Polinoma normālforma. Stundā sasniedzamie rezultāti: 1. Zina, kas ir polinoms, binoms, trinoms. 2. Pārveido polinomus normālformā. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Stundas tēma: „Taišņu un plakņu sastarpējais novietojums telpā”. SR: Izprot taisnes un plaknes savstarpējo novietojumu telpā. Izveido dotajai situācijai atbilstošu telpisko modeli, zīmējumu, pielieto simbolisko pierakstu. Grupa: Frizieri, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis, II kurss Stundas mērķis: Apkopot un sistematizēt iegūtās zināšanas un prasmes par taisnes un plaknes savstarpējo novietojumu telpā. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.