Sociālās zinības

Metodiskie materiāli

 • Digitālais krājums ir veidots ASV izglītības un globālās attīstības organizācijas IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē ietvaros par projekta PC-21230-ST-N-960 “Media Literacy in the Baltics” (Phase 2) finansējumu. Krājumā apkopoti 16 medijpratībā izglītojoši mācību stundu un uzdevumu plāni 7.-9. klases un 10.-12. klases skolēniem. Grāmatā iekļauti stundu plāni izpratnes veicināšanai par žurnalistiku, sociālo mediju patēriņu, informācijas formātiem un riskiem.

 • Programmā genial.ly veidota spēle - virtuālās izlaušanās istabas, kuras var izmantot, lai mācītos drošības noteikumus un lai pārbaudītu skolēnu zināšanas par elektrodrošību, ugunsdrošību, pirmo palīdzību, satiksmes drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Materiālu veidojusi Liene Sabule (Jelgavas Valsts ģimnāzija) konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Krāsainās rudens mandalas

  Pievienots:

  Idejas, kā veidot mandalas no rudens veltēm. Mandalu veidošanu kā metodi var izmantot dažādās mācību stundās. Materiālu sagatavoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Laima Baltiņa.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Lieldienas

  Pievienots:

  Materiālā,kas paredzēts sākumskolai, atrodams Lieldienu paražu, tautasdziesmu, ticējumu un mīklu īss apkopojums. Pēdējā slaidā ir saite, uz kuras uzspiežot, materiāls atveras kā grāmatiņa (Flipbook).

 • Lieldienas

  Pievienots:

  Apkopoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli par Lieldienām – spēles, uzdevumi, rotaļas, noderīgas idejas svētku gaidīšanai un svinēšanai. Materiāli paredzēti darbam ar sākumskolas skolēniem.

 • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

 • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

 • Materiālu sagatavoja LR Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Šajā materiālā ir apskatītas piecas tēmas: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā (garīgā) veselība, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu izplatības mazināšana. Pēc katras apakštēmas teorētiskā izklāsta seko vairāku aktivitāšu piemēri 7. – 9. klases skolēniem.

 • Materiālu sagatavoja LR Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros. Materiālu veido piecas nodaļas, pēc katras apakštēmas teorētiskā izklāsta seko vairāku aktivitāšu piemēri 1. – 3. klases skolēniem un 4. – 6. klases skolēniem. Katras tēmas beigās sniegti arī papildu ieteikumi pedagogiem.

 • Mācību palīglīdzeklis – video “Lāčplēša dienas stāsts” izveidots, lai sekmētu skolēnu izpratni par to, kāpēc tiek atzīmēta Lāčplēša diena. Tas paredzēts izmantošanai pamatizglītības posmā. Saturs: divi jaunieši vēlas izprast, kāpēc tiek atzīmēta Lācplēša diena, un dodas uz Jelgavas muzeju to noskaidrot. Videostāsts pieejams šeit: ieej.lv/jtvrx Pielikumā darba lapas, ko var izmantot pirms un pēc videostāsta noskatīšanās, pielāgojot uzdevumus noteiktam skolēnu vecumposmam.

 • Izstrādātā mācību materiāla mērķis ir rosināt mācību priekšmeta skolotājus iesaistīties karjeras izglītībā un rosināt skolēnus domāt par zināšanu un prasmju saistību ar reālo dzīvi jeb kā ar konkrētā priekšmetā apgūto var nopelnīt naudu.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

 • "Ražošanas resursi"

  Pievienots:

  Ražošanas resursi. Sociālās zinības 7.-9.klase. Darba mērķis ir caur skolēna praktisku darbību, izprast ražošanas resursus, plānošanas nozīmīgumu un komandas darbu. No praktiskās darbības virzīties uz teorijas apguvi un darbības izvērtējumu.

 • "Manas dzimtas nauda"

  Pievienots:

  Manas dzimtas nauda. Sociālās zinības 4.-6.klase. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē apstāties, un sarunā ar saviem vecākiem, radiniekiem ielūkoties un ieklausīties savas ģimenes vēsturē. Mācīties saskatīt, ka ģimenes notikumi ir saistīti ar Latvijas vēsturi. Kopā ar vecākiem atklāt un novērtēt, cik vērtīgu informāciju sniedz fotogrāfijas, dokumenti.