Latvijas un pasaules vēsture

Metodiskie materiāli

  • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

  • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

  • Digitālie rīki projekta mācībām (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu, t.sk. virtuālās realitātes projektu) un atgriezeniskās saites nodrošināšanai, skolēnu vizuālizpratnes, lasītprasmes un kritiskās domāšanas veidošanai un pārbaudei - Google Jamboard, Google Earth, EdPuzzle un TED-Ed. Materiālu darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros sagatavojis Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Ļevs Rusilo.

  • Idejas un piemēri, kā izmantot MS Office 365 MS Teams un Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus klātienes un attālināto mācību procesā, . Materiāls sagatavots darbnīcai E-prasmju dienas Zemgales reģiona pedagogiem 2021 ietvaros.

  • Mācību palīglīdzeklis – video “Lāčplēša dienas stāsts” izveidots, lai sekmētu skolēnu izpratni par to, kāpēc tiek atzīmēta Lāčplēša diena. Tas paredzēts izmantošanai pamatizglītības posmā. Saturs: divi jaunieši vēlas izprast, kāpēc tiek atzīmēta Lācplēša diena, un dodas uz Jelgavas muzeju to noskaidrot. Videostāsts pieejams šeit: ieej.lv/jtvrx Pielikumā darba lapas, ko var izmantot pirms un pēc videostāsta noskatīšanās, pielāgojot uzdevumus noteiktam skolēnu vecumposmam.

  • Dokumentālo filmu, mākslas filmu un animācijas filmu apkopojums, ko var izmantot vēstures un arī sociālo zinību stundās. Filmas ir sakārtotas secībā pa tēmām, lai būtu vieglāk orientēties tajās. Filmās ir klāt pievienota īsa anotācija.

  • Pārskats par jēdzieniem Latvijas vēsturē 6.-9.klase. Materiāla mērķis ir palīdzēt skolēniem atkārtot apgūtos jēdzienus un to skaidrojumus