Latviešu valoda

Metodiskie materiāli

 • Mentimeter ir interaktīva prezentācijas programmatūras platforma, kas ļauj skolotājam iegūt reāllaika informāciju no saviem skolēniem ar tiešraides aptaujām, viktorīnām un vārdu mākoņiem. Skolēniem ir nepieciešami viņu mobilie tālruņi/planšetdators vai dators, lai piedalītos, un WiFi vai mobilo datu pieslēgums, lai varētu piekļūt internetam un iesniegt atbildes. Lietošanas instrukcijā plaši aprakstītas programmatūras iespējas prezentāciju veidošanā, funkciju pielietojums, rezultātu izguve.

 • Stundas plāns izstrādāts ZRKAC pedagogu konsultācijas "Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Gemini” mācību stundu plānu gatavošanā" ietvaros. Plānu veidojis konsultācijas dalībnieks (autors nav norādīts), izmantojot bezmaksas ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus "ChatGPT" un "Google Gemini". Sasniedzamais rezultāts: tekstā atrod palīgvārdus. Grupē palīgvārdus - saikļi, prievārdi, partikulas. Stundas ilgums: 40 minūtes.

 • Stundas plāns izstrādāts ZRKAC pedagogu konsultācijas "Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Gemini” mācību stundu plānu gatavošanā" ietvaros. Plānu veidojis konsultācijas dalībnieks (autors nav norādīts), izmantojot bezmaksas ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus "ChatGPT" un "Google Gemini". Sasniedzamais rezultāts: skolēns prot atpazīt darbības vārda vienkāršos un saliktos laikus. Stundas ilgums: 40 minūtes.

 • LiveWorksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darblapas (doc, pdf, jpg...) par "interaktīvām darblapām". Skolēni var aizpildīt darba lapas tiešsaistē un nosūtīt savas atbildes skolotājam. Platformas fukcionalitāte motivē skolēnus un skolotāji ietaupa laiku, jo daudzas skolēnu atbildes tiek vērtētas automatizēti. Pamācībā izskaidrotas platformas lietošanas funkcijas, aprakstīti soļi profila izveidei, darblapu nosūtīšanai, u.c.noderīgi soļi.

 • Kahoot platforma piedāvā iespēju pedagogiem veidot testus dažādos mācību priekšmetos par dažādām tēmām. Kahoot var izmantot visa vecuma skolēniem un ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci, planšetdatoru) un skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās jeb konta izveide. Platforma ir paredzēta tam, lai mācīšanās procesu padarītu interaktīvu un jautru.

 • Paraugprogramma ir veidota atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Programmas struktūra: mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi; mācību saturs un metodiskie ieteikumi mācību darba organizācijai; mācību snieguma vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni; mācību satura apguves secība. Programmai ir ieteikuma raksturs. Izstrādātāji: autoru kolektīvs.

 • Materiālā par Meteņiem ir padomāts par sākumskolas skolotāju, klases audzinātāju, tas ietver: - bagātu folkloras materiālu krājumu par Meteņiem (kā ģērbjas, ko ēd, kādus priekšmetus izmanto, ko velk mugurā, ko dzied, ko dejo, utt.); - scenāriju ārpusklases pasākumam; - tabulu, kurā uzskaitītas idejas mācību priekšmetu satura kontekstā; - daudz un dažādi pielikumi, ko izmantot mācību stundā. Materiālu izstrādājusi sākumskolas skolotāja Anika Apine.

 • Saturs: Latviešu valoda – Teksta un ilustrācijas saistība, dzejas radīšana, izmantojot akrostihu, lielie sākuma burti, pieturzīmju lietojums dzejas darbos, pareizrakstība, teksta noformējums. Sociālās zinības – Grāmatas ceļš senāk un tagad. Lasītā teksta informācijas izvērtēšana, izmantojot INSERT metodi. Mācību darba plānošana un vērtēšana. Vizuālā māksla – Krāsa, akvareļglezniecības eksperiments, emocijas mākslas darbā. Materiāls iekļauj nodarbības aprakstu un izdales materiālus.

 • Digitālais krājums ir veidots ASV izglītības un globālās attīstības organizācijas IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē ietvaros par projekta PC-21230-ST-N-960 “Media Literacy in the Baltics” (Phase 2) finansējumu. Krājumā apkopoti 16 medijpratībā izglītojoši mācību stundu un uzdevumu plāni 7.-9. klases un 10.-12. klases skolēniem. Grāmatā iekļauti stundu plāni izpratnes veicināšanai par žurnalistiku, sociālo mediju patēriņu, informācijas formātiem un riskiem.

 • Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolotājas Svetlana Rjabeva un Kristīne Kizāne piedāvā aplūkot spilgtu un interesantu veidu, kā skolēnos radīt lielu interesi mācīties aizraujoši un mūsdienīgi, apgūstot latviešu un krievu valodas gramatiku un sakāmvārdus. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Platformā "Genial.ly" veidotā interaktīvā prezentācija 8. klases skolēniem sniedz svarīgāko informāciju par vārddarināšanu un atbilstoši Skola2030 prasībām virza skolēnu patstāvīgas izziņas ceļā, lai viņš pats nokļūst pie jaunām zināšanām un prasmēm. Materiāls veidots konkursa "Mācies digitāli" (2021./2022. māc. g.) ietvaros .

 • Krāsainās rudens mandalas

  Pievienots:

  Idejas, kā veidot mandalas no rudens veltēm. Mandalu veidošanu kā metodi var izmantot dažādās mācību stundās. Materiālu sagatavoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Laima Baltiņa.

 • Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem „Mācības bilingvāli un latviešu valodā” sniedz teorētisku un metodisku atbalstu lietpratībā balstītā mācību satura un pieejas ieviešanai, kā arī sākumskolas skolēnu valodas pratības veicināšanai. Rokasgrāmata izstrādāta Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Lieldienas

  Pievienots:

  Apkopoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli par Lieldienām – spēles, uzdevumi, rotaļas, noderīgas idejas svētku gaidīšanai un svinēšanai. Materiāli paredzēti darbam ar sākumskolas skolēniem.

 • Mūsdienu skolēns viennozīmīgi var būt grāmatu lasītājs un tehnoloģiju piekritējs. Viens otru var veiksmīgi papildināt. Tehnoloģiju piedāvātie risinājumi ļauj nojaukt fiziskās robežas. Uzrunāt skolēnus, sniegt informāciju par jaunāko, aicināt lasīt var ne tikai klātienē tiekoties bibliotēkā, bet arī virtuālajā pasaulē. Autores: Mg.sc Inta Brantevica un Bc. Baiba Dinka

 • Atgādnes latviešu valodā 1. klasei

  Pievienots:

  Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga. Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības latviešu valodā 1. klasē. Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot latviešu valodas mācību vielu 1. klasē.

 • Vārdšķiras

  Pievienots:

  Latviešu valoda 4. klasei. Pārskats par vārdšķirām (2 stundas). Stundas mērķis un uzdevumi: attīstīt izglītojamo kompetenci latviešu valodā; pilnveidot prasmi tekstā atpazīt un ievietot 5 vārdšķiras: lietvārdu, darbības vārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu, personu vietniekvārdus; Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Īpašības vārdu nozīme

  Pievienots:

  Latviešu valoda 2. kursam (Tērpu stila speciālisti un CNC) Jelgavas Amatu vidusskolā. Mērķis: Iemācīties lietot pareizos īpašības vārdus, atbilstoši to nozīmei. Uzdevumi: 1. Noskaidrot un apzināt līdzīgo īpašības vārdu dažādo nozīmi. 2. Iemācīties pareizi izvēlēties un uzrakstīt īpašības vārdu, atbilstoši to nozīmei. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Latviešu valoda 8. klasei. Sasniedzamais rezultāts skolēnam - tekstā atpazīst un atdala ar pieturzīmēm divdabja teicienu. Lieto to paša radītos teikumos, izmantojot stundā izveidoto atgādni. Tēmas apguve: Ievadstunda, 10 stundas ar daudzveidīgiem grupu un individuāliem uzdevumiem, 1 stunda – pārbaudes darbs. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Vārdšķiras

  Pievienots:

  Latviešu valoda 4. klasei. Skolēni pilnveido savu kompetenci latviešu valodā, veidojot sapratni par valodu kā sistēmu, attīsta prasmi darboties ar zināmajām vārdšķirām, pareizi lieto tās savā runā un rakstos. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros