Latviešu valoda

Metodiskie materiāli

 • Digitālais krājums ir veidots ASV izglītības un globālās attīstības organizācijas IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē ietvaros par projekta PC-21230-ST-N-960 “Media Literacy in the Baltics” (Phase 2) finansējumu. Krājumā apkopoti 16 medijpratībā izglītojoši mācību stundu un uzdevumu plāni 7.-9. klases un 10.-12. klases skolēniem. Grāmatā iekļauti stundu plāni izpratnes veicināšanai par žurnalistiku, sociālo mediju patēriņu, informācijas formātiem un riskiem.

 • Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolotājas Svetlana Rjabeva un Kristīne Kizāne piedāvā aplūkot spilgtu un interesantu veidu, kā skolēnos radīt lielu interesi mācīties aizraujoši un mūsdienīgi, apgūstot latviešu un krievu valodas gramatiku un sakāmvārdus. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Platformā "Genial.ly" veidotā interaktīvā prezentācija 8. klases skolēniem sniedz svarīgāko informāciju par vārddarināšanu un atbilstoši Skola2030 prasībām virza skolēnu patstāvīgas izziņas ceļā, lai viņš pats nokļūst pie jaunām zināšanām un prasmēm. Materiāls veidots konkursa "Mācies digitāli" (2021./2022. māc. g.) ietvaros .

 • Krāsainās rudens mandalas

  Pievienots:

  Idejas, kā veidot mandalas no rudens veltēm. Mandalu veidošanu kā metodi var izmantot dažādās mācību stundās. Materiālu sagatavoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Laima Baltiņa.

 • Rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem „Mācības bilingvāli un latviešu valodā” sniedz teorētisku un metodisku atbalstu lietpratībā balstītā mācību satura un pieejas ieviešanai, kā arī sākumskolas skolēnu valodas pratības veicināšanai. Rokasgrāmata izstrādāta Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Lieldienas

  Pievienots:

  Apkopoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli par Lieldienām – spēles, uzdevumi, rotaļas, noderīgas idejas svētku gaidīšanai un svinēšanai. Materiāli paredzēti darbam ar sākumskolas skolēniem.

 • Mūsdienu skolēns viennozīmīgi var būt grāmatu lasītājs un tehnoloģiju piekritējs. Viens otru var veiksmīgi papildināt. Tehnoloģiju piedāvātie risinājumi ļauj nojaukt fiziskās robežas. Uzrunāt skolēnus, sniegt informāciju par jaunāko, aicināt lasīt var ne tikai klātienē tiekoties bibliotēkā, bet arī virtuālajā pasaulē. Autores: Mg.sc Inta Brantevica un Bc. Baiba Dinka

 • Atgādnes latviešu valodā 1. klasei

  Pievienots:

  Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga. Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības latviešu valodā 1. klasē. Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot latviešu valodas mācību vielu 1. klasē.

 • Vārdšķiras

  Pievienots:

  Latviešu valoda 4. klasei. Pārskats par vārdšķirām (2 stundas). Stundas mērķis un uzdevumi: attīstīt izglītojamo kompetenci latviešu valodā; pilnveidot prasmi tekstā atpazīt un ievietot 5 vārdšķiras: lietvārdu, darbības vārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu, personu vietniekvārdus; Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Īpašības vārdu nozīme

  Pievienots:

  Latviešu valoda 2. kursam (Tērpu stila speciālisti un CNC) Jelgavas Amatu vidusskolā. Mērķis: Iemācīties lietot pareizos īpašības vārdus, atbilstoši to nozīmei. Uzdevumi: 1. Noskaidrot un apzināt līdzīgo īpašības vārdu dažādo nozīmi. 2. Iemācīties pareizi izvēlēties un uzrakstīt īpašības vārdu, atbilstoši to nozīmei. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Latviešu valoda 8. klasei. Sasniedzamais rezultāts skolēnam - tekstā atpazīst un atdala ar pieturzīmēm divdabja teicienu. Lieto to paša radītos teikumos, izmantojot stundā izveidoto atgādni. Tēmas apguve: Ievadstunda, 10 stundas ar daudzveidīgiem grupu un individuāliem uzdevumiem, 1 stunda – pārbaudes darbs. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Vārdšķiras

  Pievienots:

  Latviešu valoda 4. klasei. Skolēni pilnveido savu kompetenci latviešu valodā, veidojot sapratni par valodu kā sistēmu, attīsta prasmi darboties ar zināmajām vārdšķirām, pareizi lieto tās savā runā un rakstos. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros