VISC izvērtējis mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam, kas noteikts Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (stāsies spēkā 01.09.2020.), un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam, kas noteikts Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (stāsies spēkā 01.09.2020.), un apstiprinājis divus mācību literatūras izdevumus pamatskolai un vidusskolai – Focus 2nd edition and High Note.

Iepazīties ar mācību līdzekļiem iespējams, reģistrējoties https://www.pearson.eu/cee/ mājas lapā, izvēloties valsti (Latvija) un aizpildot pieprasījumu ePanel – Pearson digitālajā bibliotēkā – pieprasot piekļuvi sev interesējošiem materiāliem.

https://www.pearson.eu/cee/latvia/english-language-teaching/teacher-resources/epanel/

Savukārt iepazīties ar vienas nodaļas interaktīvo versiju, izmantojot Pearson English Portal, iespējams, atsūtot pieprasījuma epastu DEMO versijas koda saņemšanai uz epastu: iveta.vitola@pearson.com.

Par mācību līdzekli Focus 2nd ed

Focus 2nd edition mācību grāmata un darba burtnīca veidotas atbilstoši 21. gadsimta prasmēm un ļauj skolēniem attīstīt ne tikai mācību priekšmetā nepieciešamās prasmes, bet arī caurviju prasmes. Komplektizdevumā iekļautie uzdevumi izkārtoti secīgi, no vienkāršākām tēmām pārejot uz sarežģītākām, un papildina viens otru. Katrā nodaļā ir uzdevumi, kas virzīti uz skolēnu sadarbību, kritisko domāšanu, radošumu un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu. Diskusiju un viedokļu izteikšanas uzdevumos jāizmanto kritiskās domāšanas prasmes, kas attīsta skolēnu analizēšanas prasmes un spriestspēju. Stundās, kur tēma saistīta ar starpkultūru izglītību, iespējams veicināt pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstīšanu, kā arī visās nodaļās ir uzdevumi, kas attīsta digitālo prasmi. Teksti un uzdevumi ir izzinoši un atbilstoši valodas apguves pakāpei. Mācību līdzeklī iekļauti interesanti klausīšanās uzdevumi, lasīšanas teksti un video, kas sniedz iespēju apgūt jaunas zināšanas, tādējādi nodrošinot ļoti veiksmīgu starpdisciplināro pieeju. Mācību grāmatā izmantotie attēli papildina uzdevumus un tekstus, padarot tos interesantākus.

Mācību grāmatā katras lappuses augšā un pie atsevišķiem uzdevumiem ir norādes uz apgūstamo vielu un sasniedzamo rezultātu, bet nodaļu beigās – uzdevumi apgūtās vielas atkārtošanai un apjomīgs dažādu valodas prasmju uzdevumu klāsts skolēnu zināšanu pašvērtēšanai. Mācību grāmatā katras nodaļas beigās ir iekļauta sadaļa, kurā apkopots viss attiecīgajā nodaļā apgūtais vārdu krājums ar izrunu pa apgūtām tēmām, kas sniedz iespēju vienkopus redzēt visu jauno vārdu krājumu. Ir paredzēta vieta tulkojuma pierakstīšanai. Mācību grāmatas un darba burtnīcas beigās iekļautas sadaļas, kurās ir apkopotas visas apgūtās gramatikas tēmas arī no iepriekšējās grāmatas daļas, to lietošanas likumi un piemēri, kas sniedz iespēju atkārtot un nostiprināt zināšanas. Grāmatas nodaļās pie gramatikas uzdevumiem ir norādes uz lapaspusi, kur atrodami likumi un papilduzdevumi, kas palīdz attiecīgo gramatikas tēmu apgūt labāk. Tāpat ir atsevišķas sadaļas ar papilduzdevumiem vārdu krājuma nostiprināšanai, ka arī atsevišķs buklets “Word Store”, kas ļoti veiksmīgi un interesantā veidā sniedz skolēniem iespēju nostiprināt vārdu krājumu. Katrā grāmatas nodaļā ir ļoti veiksmīgs videomateriāls no BBC un “Focus Vlog”, kuriem ir norādes uz grāmatas beigās esošajām darba lapām. Šie ir materiāli, kas saistīti ar reālās dzīves situācijām un ļoti veiksmīgi ievada vai papildina apgūstamo tēmu. Tie ir skolēniem saistoši un interesanti un attīsta arī klausīšanās prasmi.

Savukārt darba burtnīcā ir atsevišķi uzdevumi ar norādēm valodas prasmju veiksmīgākai apguvei, piemēram, “Remember This”, “Remember Better”. Tie palīdz pašvadītas mācīšanās prasmes attīstīšanā. Arī darba burtnīcā katras nodaļas beigās ir apjomīgs uzdevumu klāsts pašvērtējuma veikšanai un apgūto zināšanu pārbaudei. Tāpat katrā tēmā/lapā ir uzdevumi “Show what you know” un “Show what you have learnt”, kas ļauj skolēniem izvērtēt savas līdzšinējās zināšanas un no jauna apgūto.

Apskatīt brošūru Focus 2nd edition

Uzzināt vairāk par mācību līdzekli Focus 2nd edition šeit:

https://www.pearson.com/english/catalogue/secondary/focus/focus-british-english-second.html

Noklausīties Pearson English Spring Days vebināru ierakstus šeit:

https://www.pearson.com/english/catalogue/secondary/focus/focus-british-english-second/Webinars.html

Par mācību līdzekli High Note

Mācību līdzekļu pamatā ir četras pamatidejas: 1. iedvesma (atbilst skolēnu interesēm, rosina diskusijas, iesaista angļu valodas apguvē gan skolā, gan ārpus tās, labi zināmas tēmas tiek pasniegtas no neparastiem aspektiem, līdzsvars starp vieglākām un nopietnākām tēmām); 2. intensitāte (izaicina skolēnus gan kognitīvā, gan valodnieciskā aspektā, intensīva gramatikas programma, plaša leksika, pievērsta uzmanība valodas precizitātes attīstīšanai, veicina dabiskas, raitas valodas attīstību); 3. mijiedarbība (skolēni tiek mudināti aktīvi iesaistīties katrā mācīšanās procesa posmā, pievērš uzmanību atkārtošanai, lai nepārtraukti aktivizētu zināšanas, tiek veicināta kritiskās domāšanas attīstība); 4. neatkarība (skolēni tiek mācīti būt atbildīgiem par savu mācīšanos, apzināties, kas viņiem mācībās nepieciešams, noteikt savas stiprās un vājās puses, gūt pārliecību par savām spējām, būt motivētiem, vadīt savu mācīšanos, lai nonāktu pie uzlabota gala rezultāta). Autori akcentē, ka atslēgas koncepts ir 21. gadsimta izglītībā palīdzēt skolēniem saprast, kā lietot informāciju gudri un efektīvi, kā attīstīt sociālās un profesionālās iemaņas, lai gūtu panākumus turpmākajā dzīvē. Skolotāja galvenā loma ir mentors, kurš atbalsta, iedrošina, izaicina un motivē.

Izvēlētais tematiskais materiāls ir skolēnu interesēm, dzīvei sabiedrībā atbilstošs, redzesloku paplašinošs. Mācību grāmatas caurvij mudinājums skolēniem būt atvērtiem jaunai informācijai, paskatīties uz pasauli no jauniem aspektiem, kritiski izvērtēt jaunu informāciju, spēt interpretēt faktus, atšķirt faktus no viedokļa, spēt izveidot savu skaidru nostāju, izsakot savu viedokli, spējot mācīties gan individuāli un neatkarīgi, gan kopā ar vienaudžiem. Grāmatā likts uzsvars uz angļu valodas apguvi aktīvā, reālai dzīvei atbilstošā, autentiskā, multikulturālā komunikācijā, uz skolēnu mācīšanās prasmju veicināšanu un uzlabošanu, savas mācīšanās plānošanu un analīzi, sadarbību ar citiem.

Skolēniem ir pieejams piekļuves kods papildu digitālajām aktivitātēm un resursiem. Pearson Practice English App nodrošina piekļuvi skolēna grāmatas un darba burtnīcas materiāliem, arī audio un video materiāliem. Tiek nodrošināta interaktīvā darba burtnīca ar iespēju saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti. Tiek nodrošināta mobilā aplikācija.

Darba burtnīca ir bagātīgs papildinājums mācību grāmatai. Katrā nodaļā ir pašvērtēšanas (Self-assessment) lappuse, kurā skolēns ar 5 ballēm aicināts izvērtēt sasniegtos rezultātus ‘es varu’ formā. Seko jautājumi par prasmēm: kādas prasmes vēlos uzlabot un kā to darīšu. Noslēgumā ir jautājums, ko es atceros no šīs nodaļas – jauni vārdi, kurus iemācījos un vēlos atcerēties; izteicieni un frāzes, kuras man patika; kur ārpus skolas es dzirdēju angļu valodu vai ko lasīju angliski. Katras nodaļas pēdējā sadaļa ir pašpārbaudes lapa (Self-check) par apgūto – cik daudz esmu iemācījies, vai esmu sasniedzis izvirzītos mērķus. Darba burtnīcas pašā noslēgumā iekļauts frazālo darbības vārdu saraksts, prievārdu apkopojums, vārdu darināšanas piemēri, līdzskaņu un patskaņu izrunas saraksti.

Skolotāja grāmatā ir sniegtas uzdevumu atbildes: ierakstītas ar sarkanu tieši uzdevumā vai blakus kā komentārs. Atsevišķi, par katrā nodaļā apgūto kultūras jautājumu jomā, ir sniegts īss enciklopēdisks ieskats par attiecīgo jautājumu. Skolotāja grāmatā apkopoti audio tekstu atšifrējums, darba burtnīcas uzdevumu atbildes, papildu aktivitātes gramatikā (‘Grammar Videos’), ļoti bagātīgs klāsts pavairošanai domātu resursu – 45 interesantas aktivitātes, kuras skolotājs var izmantot stundu dažādošanai kā papildinājumu katrai nodaļai visās valodas prasmēs. Skolotāja grāmatā ir ievietots pieejas kods, kurš dod piekļuves tiesības mācību grāmatas un darba burtnīcas interaktīvajai versijai, skolotāja resursiem, papildu digitālajām aktivitātēm; ir arī opcija uzdevumu automātiskai vērtēšanai. Skolotājam pieejami arī stundu plāni, gatavi pārbaudes darbi, video klipi, kā izmantot attiecīgā līmeņa mācību resursus (kā strādāt, kādā secībā, cik ilgs laiks nepieciešams utt.). Skolotājam ir iespēja piemērot materiālus tieši savas klases skolēnu situācijai un vajadzībām.

Apskatīt High Note pirmo brošūru un otro brošūru.

Uzzināt vairāk par mācību līdzekli High Note šeit:

https://www.pearson.com/english/catalogue/secondary/high-note.html

Noklausīties vebināru ierakstus par Career Skills šeit:

https://www.pearson.eu/cee/latvia/english-language-teaching/teacher-training/video-trainings/career-skills/

Noklausīties Pearson English Spring Days vebinārus šeit:

https://www.pearson.eu/cee/latvia/english-language-teaching/teacher-training/video-trainings/spring-days/#Episode%2017