Dabaszinības

Metodiskie materiāli

 • Materiāls ir Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas “Science on Stage” jeb “Zinātne uz skatuves” izveidots metodiskais materiāls, ko latviešu valodā sagatavojušas ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde un direktore Sarmīte Vīksna. Šis ir aprakstu krājums par Eiropas zinātniekiem un izgudrotājiem ar praktiskiem uzdevumiem, lai pilnveidotu skolēnu valodas un pētnieciskās prasmes sākumskolas posmā.

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Krāsainās rudens mandalas

  Pievienots:

  Idejas, kā veidot mandalas no rudens veltēm. Mandalu veidošanu kā metodi var izmantot dažādās mācību stundās. Materiālu sagatavoja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Laima Baltiņa.

 • Ventspils Digitālā centra speciāliste Arnita Damberga dalās pieredzē par to, kā tiek īstenots attālinātais mācību process, izmantojot daudzveidīgus bezmaksas tiešsaistes rīkus uzdevumu veidošanai un atgriezeniskās saites sniegšanai un saņemšanai, kā arī nodrošinot starppriekšmetu saikni, piemēram, dabaszinību tēmas sasaisti ar latviešu valodu, matemātiku, datoriku vai sociālajām zinībām.

 • Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas "Science on Stage" jeb "Zinātne uz skatuves" sagatavotais mācību līdzeklis. Galvenais mērķis ir sniegt skolotājiem idejas un materiālus mācību stundām, apvienojot eksperimentu veikšanu ar valodas prasmju attīstīšanu, jo bērni pētot un eksperimentējot papildus attīsta loģisko domāšanu, iemācās jaunus jēdzienus, pilnveido lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Pielikumā ir atrodama grāmata, darba lapas pieejamas šeit: ieej.lv/SqcqJ

 • Fizikas projekts: “Un tomēr viņa griežas” ir eksperimentu un demonstrējumu komplekss, lai veicinātu bērnu izpratni par to, kā rotācija ietekmē mūs un lietas ap mums – sākot no rotaļlietām un beidzot ar planētām un galaktikām. Materiāls ir pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

 • Interaktīvais mācību materiāls paredzēts 1.-4. klašu skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu Nr. 11015611 un Nr. 21015811 (A, B līmenis). Mācību materiāls sastāv no 100 interaktīviem tematiskiem uzdevumiem latviešu valodas, matemātikas un dabaszinātņu 1.-4. klases mācību tēmu apguvei. Tematiskie uzdevumi sadalīti divās daļās – latviešu valoda un matemātika, atbilstoši katras klases līmenim. Dabaszinību tēmas integrētas latviešu valodas un matemātikas vielā. Materiāls izstrādāts ESF projektā “Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” (Vienošanās Nr.2011/0003/IDP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/043). Pirms lietošanas atarhivēt vienā mapē.

 • Kustība

  Pievienots:

  Pastāstīt par dabā novērotajām kustībām, to veidiem un izmantošanu ikdienā. Stundā sasniedzamais rezultāts: 1. Prot noteikt kustību veidus. (Ķermeņi kustās - taisnā virzienā, līkumiem, svārstveida šurpu- turpu, griežas riņķī.) 2. Zina nosaukt piemērus kustībām un skaidro ikdienā izmantojamo kustību veidus. Izmantotās metodes un formas: Sasaiste ar tematu – video; situāciju analīze; darbs pārī; grupā; individuāli; diskusija; demonstrēšana; pašvērtējums.

 • Metodiskajā materiālā ir iekļauti 48 skaņu faili un katrai skaņai atbilstoši sagatavotas vizuālās uzskates kartītes ar vides objektiem, kas attēlo dzirdamo skaņu. Visas piedāvātās skaņas saistītas ar bērniem ierastu ikdienas vidi un darbībām. Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un izglītojamajiem mācību procesa dažādošanai. Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe M. Cabija un L. Gutnika.

 • Darba lapa dabaszinībās

  Pievienots:

  Darba lapa dabas zinībās, par tēmu platlapji