Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā apgūst prasmes:

1. saprast sevi (pazīt un pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību);
2. saprast citus (būt iejūtīgiem, spēt ieņemt otra cilvēka skatapunktu);
3. veidot pozitīvas attiecības ar vienaudžiem;
4. veidot pozitīvas attiecības ar pieaugušajiem;
5. pieņemt atbildīgus lēmumus.

Visas šīs prasmes rada pamatu apzinātam mācību procesam un mazina iespēju atsvešināties no skolas.
Jau vairāk nekā divdesmit gadu šādas pieejas efektivitāte ir pierādīta visā pasaulē. Izglītības iestādēs, kurās tiek nodrošināta sociāli emocionālā mācīšanās, skolēniem ir augstāki mācību sasniegumi, mazāk uzvedības un garīgās veselības problēmu, veidojas pozitīvs skolas klimats, un ilgtermiņā šie jaunieši ir efektīvāki savā turpmākajā dzīvē. Turklāt būtiski ir šīs prasmes mērķtiecīgi attīstīt jau agrīnā vecumā.


Iniciatīva “Mācīties būt” balstās pārliecībā, ka mūsdienu Eiropas skolās vērtēšanai nevajadzētu aprobežoties tikai ar skolēnu zināšanu un akadēmisko sniegumu novērtējumu, tai vajadzētu būt vērstai arī uz skolēnu personiskās izaugsmes, sociālo prasmju, attieksmju un citu vispārīgu prasmju novērtēšanu. Gan akadēmiskā, gan sociāli emocionālā mācīšanās skolā ir vienlīdz nozīmīgas, un to nodrošināt ir katras skolas pienākums, lai veidotu harmoniskas, uz ilgtspējīgu nākotni vērstas personības.

Valsts izglītības satura centra īstenotajā Erasmus+ projektā “Mācīties būt” izstrādāta “Rokasgrāmata: Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā”.

Rokasgrāmata pieejama šeit.

Materiāls pārpublicēts no vietnes Skola 2030 bloga sadaļas (datums: 02.03.2020; virsraksts: "Ar ”Mācīties būt“ labjutība ienāk skolā")

Ar raksta "Ar ”Mācīties būt“ labjutība ienāk skolā" pilno versiju iespējams iepazīties šeit: https://ieej.lv/Zm0Nf