Liela daļa skolēnu dzīves notiek digitālajā vidē - skolēni lieto sociālos tīklus, ātro ziņu servisus, dažādas lietotnes, kas pieejamas mobilajās ierīcēs.

Mācoties skolā, skolēniem jāapgūst zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ļauj mērķtiecīgi attīstīties digitālajā jomā. Tās nav tikai tehniskas prasmes lietot IK rīkus, bet arī mediju un informācijas pratību, sadarbības un komunikācijas prasmes, zināšanu radīšanu un problēmu risināšanu, izmantojot IT rīkus.

Skolotājam  šodien mācību procesā ir jāprot izvērtēt un skolēniem jāpiedāvā atbilstoši IKT rīki dažādās situācijās, lai tie palīdz skolēniem sasniegt plānoto mērķi – konstruējot zināšanas, sadarbojoties, komunicējot, risinot problēmas un sniedzot atgriezenisko saiti.

Lai skolotāji varētu attīstīt un pilnveidot skolēnu digitālo kompetenci, skolotājiem nepārtraukti ir jāpilnveido sava profesionālā kompetence digitālājā jomā.

Šī mācību gada sākumā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvāja Jelgavas skolu skolotājiem veikt pašnovērtējuma testu atbilstoši Eiropas Izglītotāju kompetences ietvarā sagatavotiem līmeņa aprakstiem. Tests deva skolotājiem iespēju izvērtēt, kādā līmenī ir viņu IT prasmes un rosināja padomāt, kas būtu jāapgūst turpmāk. Pedagogiem vajadzēja novērtēt, kā viņi tehnoloģijas izmanto saziņā ar kolēģiem, skolēniem un skolēnu vecākiem, kādas ir viņu prasme digitālā satura radīšanā un kā viņi šo prasmi māca skolēniem. Tāpat ar testa palīdzību varēja noskaidrot, cik aktīvi un lietderīgi viņi izmanto klasē pieejamās digitālās tehnoloģijas, kādas ir viņu zināšanas un prasmes darbā ar informāciju, cik produktīvi mācību procesā viņi izmanto tehnoloģijas diferenciācijai un skolēnu pašvirzītas mācīšanās veicināšanai.

Pēc pašnovērtējuma testa izpildes katram pedagogam tika lūgts nosaukt trīs savas apmācību prioritātes IT jomā. Jelgavas skolotāji atzīmēja, ka vēlas apgūt  dažādu tiešsaistē pieejamu IT rīku, programmu jēgpilnu izmantošanu mācību stundā, aktuāla bija arī atgriezeniskās saites nodrošināšana, ļoti daudzi skolotāji uzsvēra, ka vēlētos apgūt prasmi digitālā satura veidošanā, piemēram, veidot interaktīvas prezentācijas, video, spēles, aplikācijas un blogus.

Pamatojoties uz izvirzītajām prioritātēm, skolotājiem tiks piedāvātas atbalsta nodarbības. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā jau vairākus mēnešus mācās pedagogu grupa, kas kļūs par  tālākizglītotājiem un palīdzēs pilnveidot digitālo kompetenci saviem kolēgiem skolās. Apmācības skolās tiks uzsāktas februāra otrajā pusē.