Programma tapusi ar mērķi veidot vienotu redzējumu un pieeju atkarību profilaktiskā darba īstenošanai Jelgavas pašvaldības izglītības iestādēs.

Programma sastāv no izglītības iestādes atkarību profilakses programmas izstrādes metodikas*, balsta tēmām, kas apgūstamas sākot ar 5-6 gadu vecumu, un nodarbību tematikas katrai klasei. Skolotāju atbalstam piedāvātajām tēmām ir pievienoti atbilstoši informatīvie un mācību resursi.

Balsta tēmas ir vienotas visām klasēm un izvēlētas atbilstoši aktuālākajiem atkarību veidiem. Tās tiek atkārtotas ik gadu ar nolūku nostiprināt esošās zināšanas bērna apziņā, un katru nākamo gadu paplašinot tās atbilstoši izglītojamo vecumam.

Programma veidota, ievērojot trīs pamatprincipus:

  • veselīga dzīves veida paradumu veidošana no agrīna vecuma,
  • saturiskās pēctecības ievērošana,
  • mācību satura pieejamība ikvienam pedagogam un atbilstība skolēnu vecumposmam.

Lai veicinātu izglītības iestādes atkarību profilakses darba efektivitāti, skolai ieteicams izstrādāt savai specifikai atbilstošu programmu, tās īstenošanā iesaistīt vecākus un sabiedrību. Katra mācību gada noslēgumā izglītojamie var saņemt apliecinājumu par atkarību profilakses programmas apguvi.

Metodiskais materiāls pieejams skatīšanai: https://ej.uz/8shd