Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir izstrādāts metodiskais līdzeklis "Mācību procesa pilnveides atbalsts. Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem  un īstenotājiem skolā".

Metodisko ieteikumu mērķauditorija - izglītības iestāžu vadītāji un vadības komandas, kas veido skolu kā mācīšanās organizāciju. Metodiskie ieteikumi strukturēti piecās nodaļās: “Skola katram bērnam”, “Lēmumu pieņemšana, izmantojot datus”, “Pieredzē  balstīta profesionālā pilnveide skolā”, “Sadarbība ar vecākiem” un “Vadības loma pārmaiņās”. Pārmaiņu pilnajā ceļā uz iestādi kā mācīšanās organizāciju noderēs rīku kopums (atgādnes, veidnes, anketas un refleksijas jautājumi) izmantošanai ikdienas praksē, kā arī skolu piemēri un pieredzes stāsti.

Metodiskais līdzeklis pieejams Skola2030 mācību resursu krātuvē.

Metodiskais līdzeklis