Katrs skolotājs ir jaunradītājs – regulāri top jaunas izstrādnes, uzdevumi, pārbaudes un diagnosticējošie darbi. Lai veicinātu pedagogu radošumu digitālo mācību līdzekļu izstrādē un informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, Jelgavas pilsētas pašvaldība šajā mācību gadā pedagogiem rīkoja radošo darbu konkursu "Mācies digitāli". Pilsētas svētku laikā teikts paldies par ieguldījumu pedagogiem un nosaukti konkursa uzvarētāji pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pedagogu grupā.

Brīdī, kad attālinātās mācības ieņēmušas nozīmīgu lomu izglītības procesā, arvien būtiskāks kļuvis pedagogu ieguldījums digitālo mācību materiālu izstrādē. Šī konkursa uzdevums bija apzināt un novērtēt pedagogu ieguldījumu daudzveidīgu digitālo mācību līdzekļu izveidē, popularizēt viņu pieredzi, sekmējot labāko ideju pārnesi arī citu kolēģu darbā. Konkursā "Mācies digitāli" izvērtēšanai tika iesniegti 17 darbi – astoņi pirmsskolas skolotāju grupā, deviņi pamatskolas un vidusskolas grupā.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Izglītības un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vadītāja Antra Škinča atzīst, ka Jelgavas pedagogi ir radoši, darboties griboši un arī varoši, ko apliecina konkursam iesniegti darbi: interaktīvas mācību spēles, apjomīgi stundu materiāli konkrētu tēmu apguvei dažādos mācību priekšmetos, virtuālas ekskursijas, filmu sērijas dažādu tematu apguvei.

Par labāko darbu pirmsskolas grupā atzīts bērnudārza "Kāpēcīši" pirmsskolas skolotājas Marinas Freybergas izstrādātā digitālā spēle "Burtu rats" skaņas un burta saiknes nostiprināšanai un lasītprasmes apguves motivācijas veicināšanai. 2. vietu saņēma divi darbi – bērnudārza "Sprīdītis" skolotājas Ilvikas Liepnieces izstrādātā e-grāmata "Podziņa grib zināt visu", kas sastāv no piecām videosērijām, kurās atspoguļots, kā bērni gatavojas un svin svētkus, mācās skaitīt, māca praktiskus piemērus, kā sajaukt pamatkrāsas, lai iegūtu citas krāsas, un citas lietas. 2. vietu ieguva arī "Rotaļas" skolotājas Gitas Stubures izstrādātais darbs "Koki "Rotaļas" tuvākā un tālākā apkārtnē", ar kura starpniecību bērni mācās orientēties digitālā, papīra kartē un dabā, kā arī atpazīt populārākos apkaimes kokus. Bet 3. vietu konkursā pirmsskolas grupā saņēma pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" skolotāju Megijas Kristiānas Podskočijas un Olgas Ņemņasevas izstrādātais "Interaktīvais materiāls pirmsskolas 3. posmam".

Pamatskolas skolotāju grupā noteikta tikai 1. un 2. vieta. Par uzvarētāju atzīts Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Diānas Bušas veidotais apjomīgais atbalsta materiāls matemātikas skolotājiem 9. klasēm temata "Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?" apguvei – šis materiāls var palīdzēt skolotājiem plānot stundas par šo tēmu, piedāvājot jaunus risinājumus tā apguvē, piemēram, izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai veiktu pētnieciskus uzdevumus. Arī šajā izglītības pakāpē žūrija ir piešķīrusi divas 2. vietas. To saņēma Jelgavas 6. vidusskolas Nataļjas Eberes izstrādātais darbs "Muzikogramma "Maziņos putniņus"" – skolotājas pašas radīts videomateriāls mūzikas apguvei, kurā viņa grafiski attēlojusi dziesmas audioceliņu, izmantojot ģeometriskās figūras un līnijas, un izveidojusi audioceliņu, spēlējot kokli un dziedot. Aktivitātes galvenais uzdevums ir saklausīt un "sataustīt" skaņdarba formu (shēmu, struktūru), ritmu un dinamiku. Skolotāja konkursam iesniegusi vienu darbu, taču līdz šim izveidotas jau vairākas muzikogrammas, kuras viņa publicējusi savā youtobe.com kanālā. 2. vieta arī Jelgavas 4. vidusskolas skolotājas Lauras Hofmanes veidotajam darbam "Arheoloģiskais tērps kā ierosmes avots dizaina izstrādājumu izgatavošanā" – tā ir digitālā mācību ekskursija videoformātā, lai gūtu ieskatu par arheoloģiskajiem tērpiem un to nozīmi kultūrvēsturiskajā mantojumā, kas varētu būt kā iedvesmas avots, izstrādājot jaunus dizaina darbus.

Vidusskolas pedagogu grupā pirmo trijnieku ieņem Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogu izstrādātie darbi. Par labāko atzīts skolotājas Lienes Krieviņas atbalsta materiāls matemātikas skolotājiem 10. klasē par tēmu "Statistika", 2. vietā – Marijas Nelsones veidotais atbalsta materiāls sporta skolotājiem "Fiziskā veselība" un "Muskuļu grupas", bet 3. vietā – Kristas Eglītes izstrādātais atbalsta materiāls skolotājiem "Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības". Šajā izglītības pakāpē veicināšanas balva piešķirta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ievas Hofmanes virtuālajai ekskursijai "Vides dizains virtuālajā telpā".  

Konkursa uzvarētājdarbi jau no nākamās nedēļas pakāpeniski tiks ievietoti Jelgavas metodisko materiālu digitālajā krātuvē www.metodiskiedargumi.lv, kur tos varēs aplūkot un lejupielādēt ikviens.

Jāpiebilst, ka pedagogi konkursā saņēma naudas balvu: 1. vieta – 500 eiro, 2. vieta – 400 eiro, 3. vieta – 300 eiro.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē