Sociālās un pilsoniskās jomas vadītāja Jelgavas pilsētā ir Kristīne Romanovska (Jelgavas 4. vidusskola). Mācību jomā apvienoti vairāki mācību priekšmeti, informācija par tiem apkopota tabulā.

Mācību priekšmeta nosaukums

Klašu grupa

Integrētie mācību priekšmeti

Sociālās zinības

1. - 3. klase

Sociālās zinības

Sociālās zinības un vēsture

4. - 6. klase

Sociālās zinības

Vēsture integrēta no 6. kl.

Latvijas un pasaules vēsture

7. - 9. klase

Vēsture (agrāko 6. - 9. kl.)

Sociālās zinības

7. - 9. klase

Ētika

Ekonomika

Civilzinības

Vēsture

Sociālās zinības un vēsture

10. - 11. klase

Vēsture

Politika un tiesības

Filosofija

Ekonomika

Vēsture un sociālās zinātnes I

10. - 11. klase

Vēsture

Politika un tiesības

Filosofija

Ekonomika

Karjera

 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītāju sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros skolām un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Sadarbībā ar ZRKAC skolotājiem jomas ietvaros organizējam seminārus, kuros viņi gūst izpratni par jauno mācību saturu, iepazīstas ar citu skolu izstrādātajiem un aprobētajiem mācību materiāliem un praktisko pieredzi to īstenošanā, mācību metožu izvēlē, kā arī informāciju par resursu vietnēm. Manas aktivitātes Vēstures biedrībā sniedz papildus iespējas iegūt informāciju un metodisko atbalstu, un to nododu tālāk skolotājiem.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Plašāks mācību materiālu klāsts jaunā satura realizēšanai. Izvēlēto materiālu un metodikas sasaiste un skolēnu vecumposma īpatnības. Skolas vadības un vecāku izpratne par skolotāju noslogojumu, gatvojot mācību stundas 1., 4., 7. un 10. klasēs. Skolotājam nepieciešams izkāpt no “vecajām kurpēm” un pieņemt jaunos izaicinājumus, spēt tajos saskatīt sevis pilnveidi un ieguldījumu savā pašizaugsmē, kas savukārt ietekmē skolēna izaugsmes iespējas. IT tehnoloģiju nodrošinājums (programmas, inteneta pieslēguma ātrums).  Svešvalodu zināšanas, kas sniedz skolotājam iespēju izmantot mācību materiālus svešvalodās, jo jaunais mācību saturs ir integrēts (datorzinības, svešvalodas). Galvenais – skolotājiem rast spēku un ticību sev, ka visi šobrīd mācāmies un esam jauni.

Kā veidojas saikne starp jomas mācību priekšmetiem un pedagogu sadarbība?

Strādājam, lai skolotājos arvien vairāk rastos vēlme sadarboties, prast saskatīt staprpriekšmetu saikni. Ir skolotāji, kas skolā māca vairākus mācību priekšmetus jomas ietvaros. Izstrādājam kopīgus materiālus dažādos sociālās un pilsoniskās mācību jomas priekšmetos.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas semināros kopīgi risinām jautājumus, kā īstenot kompetenču pieeju situācijā, kad ir ierobežota mācību materiālu izvēle. Skolotāji arvien vairāk ir atvērti sadarbībai, savstarpēji mainās pieredzē par mācību satura īstenošanu. Jomas darbā liela uzmanība tiek pievērsta arī informācijas nodošanai skolotājiem (citu skolu labās prakses piemēri).

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams Jums kā jomas vadītājai?

Katru mēnesi ZRKAC organizē seminārus mācību jomas vadītājiem, kuros apspriežam aktuālus jautājumus, dalāmies pieredzē, plānojam turpmāk darāmo. Papildus būtu nepieciešams skolu vadītāju atbalsts – lai skolotāji aktīvāk iesaistītos sadarbībā un mācībās. Vērtīgi būtu kvalitatīvi Skola2030 semināri mācību jomu koordinatoriem, kuros varētu saņemt pilnvērtīgu, izsmeļošu informāciju par novitātēm kompetenču īstenošanā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Labs miegs. Katrā situācijā ir risinājums. Būt atvērtam un mainīgam jaunajā situācijā. Prast klausīties un sadzirdēt. Nepazaudēt sevi.

Novēlējums sociālās un pilsoniskās jomas pedagogiem jaunajā – 2021. gadā. 

Latvija ir bagātīga dabas daudzveidība. Daudzi izgudrotāji savas idejas ir smēlušies dabā. Dabā rodam sirdsmieru un spēku. Novēlu vairāk būt dabā, to sajust un gūt spēku nākotnes izaicinājumiem!