Sākumskolas jomas vadītājas Jelgavas pilsētā ir Dzintra Zingule un Evija Dinsberga (Jelgavas Centra pamatskola). Sākumskolas jomā apvienoti vairāki mācību priekšmeti: latviešu valoda, matemātika,  dabaszinības, vizuālā māksla, mājturība, sociālās zinības un ētika. Sākumskolas skolotāji pārsvarā māca vairākus mācību priekšmetus savai klasei, bet daži skolotāji specializējas kādā konkrētā mācību priekšmetā.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītājas sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros skolām un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Skolotāji var jautāt sev interesējošus jautājumus, kā arī uzzināt kolēģu pieredzi. Regulāri notiek mācību jomas sanāksmes, kurā tiek apskatīti jautājumi par mācību saturu un pieeju, vērtēšanu un vērtējumu lietošanu dokumentos, kā arī sanāksmes 1. un 4. klašu skolotājiem, kuri šajā mācību gadā sākuši realizēt jauno mācību saturu.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Nepieciešams psiholoģiskais atbalsts, uzmundrinājums, uzticība skolotāju profesionalitātei.

Kā veidojas saikne starp mācību priekšmetiem un pedagogu sadarbība jomas ietvaros?

Skolotāji paši plāno sanāksmes, mācību grupās dalās pieredzē, popularizē labo praksi, veic metodisko darbu kopā ar kolēģiem. Katra komanda izvēlas sev piemērotu darba plānojumu. Sadarbība notiek arī, personīgi tiekoties ar skolotāju, kuram ir līdzīgas problēmas, vai lai apmainītos ar labās prakses piemēriem. Izglītības iestādes ietvaros sākumskolas jomas skolotāji sadarbojas arī ar citu jomu kolēģiem - mūzikas, sporta un angļu valodas skolotājiem.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Kolēģi pilsētā arvien vairāk sadarbojas, popularizē labo prakšu piemērus. Veiksmīgi noritēja 1. klašu konkurss.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams jums kā jomas vadītājām?

Regulāri klātienē ZRKAC vai tiešsaistē tiekamies  ar citu mācību jomu vadītājiem ikmēneša sanāksmēs, plānojam turpmāk darāmo, apmaināmies pieredzē, kopīgi mācāmies. Labprāt komunicētu un piedalītos pieredzes apmaiņā ar citiem novada kolēģiem, kā arī citu pilsētu un novadu kolēģiem un jomu vadītājiem.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Pozitīvs skats uz dzīvi, svaigs gaiss, daba, ģimene un apziņa, ka problēmas iespējams atrisināt.

Novēlējums sākumskolas jomas pedagogiem jaunajā – 2021. gadā.

Veselību, pozitīvu skatu uz dzīvi un priecāties, ka mēs dzīvojam Latvijā un audzinām Latvijas nākotni!