Dabaszinātņu mācību jomu Jelgavas pilsētā vada Agija Lāce (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija) un Kārlis Daģis (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Mācību joma ietver 5 mācību priekšmetus: bioloģiju, fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, dabaszinības.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītājus sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros izglītības iestādēm un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Ne retāk kā reizi mēnesī rīkojam seminārus par tā brīža aktualitātēm, kā arī piedāvājām mācību jomu vadītāju individuālas konsultācijas par mācību stundas plānošanas jautājumiem:

  • 9 Ganjē (Gagne) modeļi;
  • sasniedzamo rezultātu formulēšanu;
  • atpakaļvērsto plānošanu;
  • formatīvo un summatīvo vērtēšanu;
  • dažādu grūtības pakāpju uzdevumu veidošanu (SOLO un Blūma taksonomija);
  • snieguma līmeņu aprakstu veidošanu, izmantošanu;
  • atgriezeniskās saites sniegšanu.

Skolotāji laikus saņem aktuālo informāciju par:

  • Skola2030 piedāvātajiem vebināriem,
  • mācību jomu konsultācijām (iepriekš iesūtot jautājumus),
  • skolotāju mācīšanās kopienu un skolotāju e-kursu.

Piedāvājam individuālās konsultācijas skolotājiem par viņiem aktuāliem jautājumiem, rosinām dalīties ar savu uzdevumu, vērtēšanas darbu, snieguma līmeņu aprakstu u.c. piemēriem, kā arī kopā analizēt skolotāju stundu plānus un veidotos uzdevumus.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Skolotājiem būtu nepieciešams rast laiku, lai savstarpēji sadarbotos gan dažādu dabaszinātņu mācību jomas priekšmetu ietvaros, gan viena mācību priekšmeta ietvaros skolā un pilsētā. Svarīgi būtu iedrošināt pedagogus dalīties ar labo praksi,  pieredzi un izaicinājumiem. Nepieciešams turpināt apgūt tādus tematus kā sasniedzamā rezultāta formulēšana un tā komunicēšana skolēniem, atpakaļvērstās plānošanas principi, formatīvās un summatīvās vērtēšanas atšķirības un nozīme, atgriezeniskās saites sniegšana un izmantošana.

Noderētu vairāk gatavu piemēru dažādiem uzdevumu veidiem, netradicionālām summatīvās vērtēšanas formām.

Kā veidojas saikne starp jomas mācību priekšmetiem un pedagogu sadarbība?

Vadot seminārus, var novērot, ka skolotāji savstarpēji nepietiekami sadarbojas jomas ietvaros, tāpēc, lai rosinātu sadarbību, organizējām seminārus atsevišķām skolām. Skolotāji bieži vien nejūtas pārliecināti par savu darbu, tāpēc ir grūti no viņiem “izvilkt” šo dalīšanos pieredzē, jo bieži vien uzskata, ka viņiem ko aizrādīs vai tamlīdzīgi. Uzskatām, ka mūsu mērķis ir veicināt sadarbību Jelgavas pilsētā arī viena mācību priekšmeta ietvaros, lai, strādājot ar jauno mācību saturu, kopīgi dalītos ar labās prakses piemēriem.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Mācību gada sākumā daudzi dabaszinātņu mācību jomas pedagogi Zemgales reģiona kompetenču centrā apmeklēja klātienes semināru, kurā uzstājās Skola2030 eksperts Mihails Basmanovs, ieskicējot galvenās vadlīnijas pilnveidotajā mācību saturā un formā. Uzskatām, ka laikus, jau 2019./2020. mācību gadā, likām uzsvaru tikai uz jaunajiem standartiem un mācījām skolotājiem tos lasīt iedziļinoties, lai varētu pilnvērtīgi sākt mācīt jauno saturu šajā mācību gadā.

Vairākās skolās novadīti semināri par būtiskiem mācību stundas elementiem: aktualizāciju un refleksiju. Skolotāji, kas piedalījās semināros, dalījās arī savā pieredzē, stāstīja savus piemērus, radot “mācīšanās kopienas” sajūtu, uz ko mums turpmāk arī būtu jātiecas.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams jums kā jomas vadītājiem?

Mums ir iespēja kopā ar citu mācību jomu vadītājiem Jelgavā vismaz reizi mēnesī tikties Zemgales reģiona kompetenču centra organizētajās sanāksmēs klātienē vai tiešsaistē un apmainīties pieredzē un izaicinājumos, un plānot nākamos darbus.

Skola2030 piedāvā attālinātās mācības jomu koordinatoriem, to laikā iespējams iepazīties ar praktiskiem piemēriem par tādām aktuālām tēmām kā atpakaļvērstā plānošana, summatīvo darbu plānošanā un īstenošanā. Mācību laikā ir iespēja komunicēt un apmainīties pieredzē ar citu pilsētu un novadu dabaszinātņu mācību jomu koordinatoriem.

Nepieciešams atbalsts, lai motivētu mācību jomas skolotājus aktīvāk iesaistīties mūsu rīkoto semināru un mācību norisē, kas šobrīd saistībā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem notiek attālināti. Skolotāji jāiedrošina biežāk izmantot individuālo konsultāciju iespējas.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Kustības svaigā gaisā un spēja dienas beigās pielikt punktu visiem darbiem. Svinēt mazās uzvaras un saskatīt pozitīvās lietas savā darbā!

Novēlējums dabaszinātņu jomas pedagogiem jaunajā - 2021. gadā. 

Nebaidīties kļūdīties un ticēt saviem spēkiem!